Oznámenie o strategickom dokumente

Autor: Andrea Vasasová | Dátum: 14.05.2024

Okresný úrad Banská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona Vám týmto v súlade s § 6 ods. 2 zákona predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj"(ďalej len ,, oznámenie") 

Naspäť na výpis