Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince

Dátum: 08.06.2020

Názov projektu

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

OPLZ-PO6-SC612-2018-1; 312061X193

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa


6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Obec Licince, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01/2019 - 01/2021

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

COV: 393 974,53 €

NFP: 374 275,80 €

Naspäť na výpis