Čestní občania

prof. RNDr. László Miklós DrSc. Dr. h. c.

 • poslanec NR SR, SMK-MKP, 1998 - 2006 minister životného prostredia SR 
 • narodený 24.01.1949 Tornaľa


Vzdelanie:

 • 1997 Prof., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
 • 1994 DrSc.,Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • 1993 Doc., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
 • 1983 CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně Brno
 • 1975 RNDr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
 • 1968-1973 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzická a regionálna geografia


Kurzy:

 • 1994 Kurz "Efektívny manažér", Open University UK - CUB Bratislava
 • 1994 Kurz "Environment", Open University UK - CUB Bratislava


Priebeh zamestnaní:

 • od r. 2006 poslanec NR SR
 • 1998 - 2006 minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • od r. 1996 hosťujúci profesor - Technische Universität, Wien
 • 1995-1998 hosťujúci profesor - Universität f. Bodenkultur Wien
 • 1994-1995 hosťujúci profesor - Roskilde University Centre, Dánsko
 • 1992-1994 vedúci oddelenia Ústavu krajinnej ekológie SAV, predseda vedeckej rady
 • 1990-1992 podpredseda Slovenskej komisie pre životné prostredie a námestník ministra
 • 1973-1990 Ústav experimentálnej biológie a ekológie (CBEV)


Vedecké a edukačné aktivity:

 • od r. 1995 Ústav krajinnej ekológie SAV, vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia krajinnoekologických syntéz
 • od r. 1995 Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udžateľný rozvoj FEE TU Zvolen v Banskej Štiavnici, vedúci katedry


Ocenenia:

1993 Tribute of Appreciation from the Administrator of US EPA
1984 Gold medal of the State Commission for the Environmental Protection of Bulgaria

Je ženatý, má dve dcéry. Ovláda anglický, ruský, maďarský a nemecký jazyk.


Tvorba:

Autor alebo spoluautor: viac ako 20 záverečných správ z vedeckých projektov, 16 kníh alebo samostatné kapitoly v knižných publikáciách (9 v zahraničí), 5 editovaných publikácií, 13 učebných textov, viac ako 160 vedeckých a odborných článkov v časopisoch a zborníkoch na Slovensku, viac ako 50 v zahraničí, viac ako 90 prednášok na Slovensku a viac ako 90 v zahraničí na konferenciách, sympóziách seminároch, viac ako 60 expertíz a odborných posudkov, viac ako 40 ekologických plánov a projektov, viac ako 75 rozhovorov pre tlač, rádio, televíziu.
Viac ako 170 citácií vedeckých prác, z toho viac ako 50 v zahraničí.