Dokumenty

Súbory na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF: 30 MB) Výzva na predkladanie cenových ponúk (PDF: 242 KB) Záverečný účet obce za rok 2018 (PDF: 364 KB) "návrh" VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Licince/zverejnené 02.09.2019 (DOCX: 28 KB) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Licince/ zverejnené 18.10.2019 (PDF: 191 KB) Návrh rozpočtu obce Licince na roky 2020-2022/ Zverejnené 20.11.2019 (XLSX: 23 KB) Výzva na predkladanie CP " Multifunkčné ihrisko v obci Licince"/zverejnené 25.05.2020 (PDF: 219 KB) " Návrh záverečného účtu obce Licince za rok 2019"/zverejnené 06.06.2020 (DOCX: 43 KB) "Návrh záverečného účtu obce Licince za rok 2020"/zverejnené 10.06.2021 (PDF: 375 KB) Návrh záverečného účtu obce Licince za rok 2021/ zverejnené 01.06.2022 (PDF: 297 KB) Záverečný účet Obce Licince za rok 2021/zverejnené 17.06.2022 (PDF: 297 KB) Návrh VZN 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/Zverejnené 30.11.2022 (PDF: 152 KB) Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/ zverejnené 12.12.2022 (PDF: 0 bytes) Pozvánka/ Zverejnené 20.02.2023 (PDF: 290 KB) Návrh záverečného účtu obce Licince za rok 2022/ zverejnené 09.05.2023 (PDF: 307 KB) Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa v MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Licince/ zverejnené 27.07.2023 (PDF: 471 KB) Návrh VZN č. 2/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Licince/ zverejnené 05.12.2023 (PDF: 155 KB) VZN o miestnej dani za psa 2/2023 zverejnené 21.12.2023 (PDF: 154 KB)