Miestna občianska poriadková služba v obci Licince

Autor: Andrea Oláhová | Dátum: 31.05.2019


                                           Miestna občianska poriadková služba v obci Licince

           „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného               

                                                               programu Ľudské zdroje“

                       

                                              

Názov projektu

Miestna občianska poriadková služba v obci Licince

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

OPLZ-PO5-2018-1     ITMS2014+312051S357

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 

Miesto realizácie projektu 

Obec Licince, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Časový rámec realizácie projektu

01.06.2019-31.05.2021

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

Celkové náklady: 98762,94 €

Výška NFP:          93824,79 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Obec Licince, Licince 39, 049 14

Ing. Ladislav Miklóš

Tel. 058/488 1960 mobil: 0908943193

e-mail:  obeclicince@azet.sk

web:  www.obec-licince.sk

Ciele projektu

 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,

predovšetkým Rómov.

Cieľové skupiny 

Príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

1. Ciele

Zrealizovanie hlavných aktivít projektu z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie merateľných ukazovateľov Projektu definovaného v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa.

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Podpora systematického poskytovania sociálnych služieb a asistenčných služieb v obci Licince, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

                                        

Názov projektu:

„ MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V OBCI LICINCE“

Hlavný cieľ projektu: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 6/2019-5/2021

Nenávratný finančný príspevok: 93824,79 EUR

Typ projektu: dopytovo orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk                   

www.obec-licince.sk

Naspäť na výpis