MOPS v obci Licince-2021

Dátum: 06.05.2022

                        Miestna občianska poriadková služba v obci Licince-2021

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného                     

                                                    programu Ľudské zdroje“ 

                                              

Názov projektu

Miestna občianska poriadková služba v obci Licince-2021

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

OPĽZ-P08-2021-1         ITMS2014+312083BIU2

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Obec Licince, okres Revúca

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)

09.05.2022-30.11.2022

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

Celkové náklady: 64809,36 €

Výška NFP:          61568,89 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Obec Licince, Licince 39, 049 14

Ing. Ladislav Miklóš

Tel. 058/488 1960 mobil: 0908943193

e-mail:  obeclicince@azet.sk

web:  www.obec-licince.sk

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)

 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

Príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

1. Ciele

Hlavným cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Licince - 2021“ je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Licince. Projekt poskytne zamestnanie 4 členom miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 15 mesiacov, z ktorých všetci členovia budú z MRK. Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v obci Licince. Výsledkom projektu má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. Projekt napĺňa nasledovný merateľný ukazovateľ: P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4.

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Podpora systematického poskytovania sociálnych služieb a asistenčných služieb v obci Licince, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

                                        

Názov projektu:

„ MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V OBCI LICINCE“

Hlavný cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19

 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia

hospodárstva  

Trvanie projektu: 9/2021-11/2022

Nenávratný finančný príspevok: 61568,89 EUR

Typ projektu: dopytovo orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk                   

www.obec-licince.sk

Naspäť na výpis