Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka

Autor: Andrea Oláhová | Dátum: 17.09.2019

     

       Obec  Licince,  049 14 Licince č. 40

                                                                                                                       Spisová značka: OULic/2019/197-001                                                  

                       

                                                                       

                                                                                 O Z N Á M E N I E

                           o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného                      

                                                                         zastupiteľstva v Licinciach

            Starosta obce Licince oznamuje, že s účinnosťou od 02. septembra 2019 zanikol mandát poslankyne obecného zastupiteľstva v Licinciach Viktórie Miklóšovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť ,, Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad v Licinciach.

            V zmysle §192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

              V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Licince Ing. Ladislav Miklóš  oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

                                                                                  Bc. Erika Miklóša   

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 17.09.2019. Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

V Licinciach dňa, 17.09.2019

                                                                                                            Ing. Ladislav Miklóš, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 17.09.2019

Zverejnené na webovej stránke obce: 17.09.2019

Naspäť na výpis