Verejná vyhláška na začatie prác Licince

Dátum: 09.03.2020

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so Zákonom č.351/2011 o elektronických komunikáciach

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice–Barca, IČO: 364 747 11,  ktorá je  držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, par. 66 a vydaným územným rozhodnutím  týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Hôrka,  že v plánovanom  termíne  15.03.2020  sa zahajujú stavebné práce, súvisiace s realizáciou  optickej trasy:  

„Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“

            Za týmto účelom vo verejnom záujme vstúpime na cudzie pozemky v nevyhnutnom čase a v nutnom  rozsahu pre vybudovanie predmetnej optickej trasy.

            Realizácia optickej prípojky sa bude  realizovať  podľa dohodnutého harmonogramu prác, v závislosti od počasia.

Trasa prechádza týmito parcelami v katastrálnom území Licince:

P.č.

Reg.

Č. LV

Vlastník

K.ú.

Druh pozemku

1455/1

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

orná pôda

1455/4

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

trvalé trávnaté porasty

1455/3

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

zastavané plochy a nádvoria

1455/2

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

orná pôda

502/10

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

orná pôda

1493/13

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

vodné plochy

1493/15

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

vodné plochy

313/1

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

trvalé trávnaté porasty

525/3

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

trvalé trávnaté porasty

525/2

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

vodné plochy

525/1

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

orná pôda

1475

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

zastavané plochy a nádvoria

622

C

nezaložený

neevidovaný

Licince

orná pôda

        

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom  a vyvesí sa na verejnú tabuľu v Obci Gemerská Hôrka na obvyklom mieste po dobu 15 dní.

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.

Ďakujeme za pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach počas stavebných prác.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Naspäť na výpis